“Islege görä” dizaýn we ösýän programma, ýerli barlagdan öň söwda bazaryna hödürlenýär.

ES “Nokat Kompýuter” ahli hususy eýeçiligiň görnüşlerniň işiniň, hökümet edaralarnyň awtomatiki işleýiş döwrinde programmaň ösüşi üçin hyzmatlary üpjün edýär.

Biz adatdan daşary, deňi-taýy bolmaýan we hakyky programmany döredip berýäris.

Biziň öz sistemamyz – “Täjir” – POS terminallary üçin sistema, “Laçyn” – bank hasabat sistemasy, “Jym” – fitnes mekezleri üçin sistema. Elbette häzirki wagtda birnäçe ösüşdäki sistemalarmyz hem bar.

Firmamyzyň ýörite aýratynlyklaryndan biri hem işe höwesliligi hem-de 0’dan täze proýektleri ýöredip bilýänligindedir. Biz dürli derejedäki garyşyk proýektleri ýerine ýetirýäris we ähli işimizi başlangyç barlagdan, iş prosesiniň derňewinden, dizaýn üçin tehniki şertnamalaryň taýarlygyndan, önümleriň  ideg we işletmeginden başlap ýöredýäris.

Esasy programma öndüriji işdeşlerimiz firmanyň öz müşderilerine Microsoft Dynamics Navision ERP, Microsoft Dynamics CRM, Docsvision elektronik dokument dolandyryş ýaly dünýä standartlaryna laýyk gelýän sistemalary hödürlemegina mümkinçilik berýär.

ERP sistemasy – planlama sistemasy bolup, resus planlama girişmek – bu ähli içerki we daşarky iş prosesini oňaýlu ýagdaýa getirmek üçin döredilendir. ERP ulanmak bilen işlediş, dolandyryş we söwda bahalary azalýar. Bu bolsa ýerine ýetiriş ädimini azalmagyna getirýär. Ähli maglumatlaryň global bütinleşmegi maglumatyň oňaýly ulanmagyny üpjün edýän ýeke sistema barýar, bu bolsa göniden dolandyryşda önümçilikli kararlar alynmagyna we netijeli bazar üýtgewine täsir edýär.

Häzirki zaman ERP-sistemalary aşakdaky bloklardan durýar:

 • Bazar jemlemesini bazarlamak
 • Önüm döretmek
 • Dolandyryş zynjyryny üpjün etmek
 • Önümçilik dolandyryşy
 • Satuw dolandyrşy

CRM – sistemasy müşderiler bilen täsirleşmäniň tutuş zynjyryny örtäp, müşderiler bilen kontaktlaryň ähli kanal we nokatlarny jemleýär. Şeýlelikde olar bile gatnaşygyň her ädimindäki aýratyn ylalaşmazlygyna ýüzlenýär – firma üçin ilkinji müşderi ygrarly düzgüniň ulanyşyny artdyrýar.

CRM – çözüw ýolunyň başlangyçdaky göni täsiri bahalary elýeterli görnüşe getirýärkäň müşderi hyzmatynyň hilini gowulandyrmak we tygşytlylygy artdyrmak - Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagyň (CRM) esasy düşünjesi bolup durýar.

 • Ähli söwda proseslerini standartlaşdyrmak müşderi gatnaşyklary bilen baglydyr.
 • Firmanyň offis bölümlerinde işiň durnuklylygy we transperansy.
 • Ähli müşderi maglumatlaryny bir maglumat bazasyna we guramasyna birleşdirmek, müşderiler bilen gatnaşyk saklaýan ähli mümkin bolan kanallary merkezleşdirilen dolanşykdan işletmäge ýardam edýär.

Elektroniki dokument –  Dokumentlaryň, guramanyň içindäki hereketi haçanda onuň kreasyonunyň ýa-da çeginiň elektroniki görnüşde buýrugy ýerine ýetirmeklik ýa-da ýollamagyklyk işi tamamlananýança dowam edýär.Dokumentleriň hereketiniň tertibi guramanyň dolandyryş prosesiniň uygunlaşmagy bilen hereket edýär. Şu sebäpden hem, dokumentler barlag sistemasyna bagly bolup, ol gatnaşyk tarapdan ikinji derejede bolsada, şol bir wagtyň özünde bu dokument barlag sistemasyna gönükdirilýär we ony aýdyň görmäge mümkinçilik berýär.

Dokument prosesini we hereketini ýola goýmagyň basgançaklary.

 • Gurama gelýän dokumentleriň kabul edilşi we başlangyç prosesi;
 • Dokumentleriň ilkinji gözden geçirilişi we paýlanşy;
 • Dokumentleri ýazga geçirmek;
 • Başarnygy gözden geçiriş;
 • Maglumat we referans işleri
 • Dokumentleri buyruga görä ýerine ýetirmek, olara düzediş girizmek, ygtyýarnama bermek , ýazga geçirmek;
 • Soralan ýerine ugratmak ýa-da ugrukdurmak.