Tehnika ulgamynyň goragy.

Tehniki gorag ulgamy (TCO) – bu automat gorag toplumynyň esasy elementy bolup, onuň maksady goralýan objekte bolan howpy ýüze çykarmak we howpsyzlygyny üpjün etmek , habar beriş talap edýän hyzmatlar bilen baglanşykly risk ýüze çykanda, gyssagly ýagdaýda adamlaryň ýaşaýyş dowamlylygyna , saglyga bolan howpuny mümkin boldugyça azaltmak bolup durýar. 

“Nokat kompýuter” hyzmatlary TCO – nyň ähli görnüşlerini öz içine alýar.

 • Ýangyn alarm ulgamy;
 • Habar beriş ulgamy we alyp çykyş dolandyryjysy ;
 • Gorag alarm ulgamy;
 • Akylly wideo yzarlaýyjy ulgam;
 • Access kontrol;
 • Perimetr gorag ulgamy;
 • Müşdera gerek bolan iň amatly görnüşi öz içine alýan beýleki ulgamlar;

Aýratynlyklary:

 • Iň soňky tehnologiýa bilen üpjün edilmegi
 • Müşderi üçin wajyp bolan şertlere eýe bolmagy
 • Düybüniň iň gowy şekilkde tutulmagy
 • Obýektiň howpsyzlyk statusynyň obýektiw nusgasyny berýär
 • Birnäçe ýokary derejeli sanly howplaryň öňüni alýar

Biz ähli taraplaýyn howpsyzlyk sistemasyny üpjün etdik we diňe zerur bolan bölegini gurnadyk.

Biziň hünärmenlerimiz dolulygyny üýtgedilen çözgütleri teklip etdiler.

Olar bize aýratyn gerekli zerur zatlar üçin düzülen, haçan-da buýruk berenimizde we ody goranyş sistemalarynda,widio gözegçiliklerinde,awtomatik ot bejeriş duyduryşlarynda gerek bolýar.

Şol bir wagtda siziň önümiňize zerurlyk boluşy ýaly nyrhlar hasaplanyldy,ol bize saýlamaga we iň gowy ot goranyş sistemasy-Bosch, General Electric, Rubez, Axis, Dahua, Samsung, gurnamaga kömek eder.