Mälim boluşy ýaly IT-hyzmatlary tehnologiýasy islendik ofisiň bir bolegi bolmak bilen durmuşumyzyň hem bir bölegi  bolup durýar.

Tehniki komekçi stoly ya-da tehnologiki üpjünçilik hyzmat gurlyşy bolup ulanyjylaryň meselelerini,kompyuterleriň daşky gurluş we programalar bilen çözmegini üpjün edyär.

Islendik tehniki meseleleri bejermek üçin  kömekçi stollar gurnalyp bilner.Meselem: esasy,tutuşlaýyn,bölekleýin we ş.m.

Her kompaniýa üçin tehniki goldaw dürli ýollar bilen gurnalyp bilner. Mysal üçin merkezi, ýerli we wirtual we.ş.m. Tehniki goldaw daşky (esasy kompýuter çeşmeleri we.ş.m) we içki (IT bölümleri we uly guramalar) müşderilere hyzmat ediş usullaryna baglylykda gurnalýar.

Informasion tehnologiýanyň ählitaraplaýyn biziň durmuşymyza ornaşmagyny üpjün edýän biznes prosesleriniň esasy funksiýalaryna düşünmek wajypdyr. Şeýle hem IT we önümiň başlangyç funksiýalaryny kämilleşdirmeýän  bolsa-da, olar guramanyň ähli zerurlyklaryny kabul edýärler.

ES “Nokat Kompýuter” guramalaryň informasion ulanyjylarynyň, şeýle hem telekommunikasiýa, serwer we ofis enjamlarynyň goldawy üçin hyzmatlar bilen üpjün edýär. Hyzmatlar ulanyja funksional çeşmelere we hyzmat derejesiniň şertnamasyna baglylykda üpjün edýärler.

Biziň kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilýän IT goldawlary:

  • Siziň kompýuter enjamlaryňyzyň satyn alyş bahalaryny azaltmak;
  • Biznes proseslerini kämilleşdirmek, tor operasiýalarynyň tizligini artdyrmak;
  • Informasiýanyň we tehniki goldawyň amatly we aňsat meýilnamalaşdyrylmagy;
  • Tehniki goldaw – bu siziň IT ulgamyndaky ähli meselelere garşy ätiýaçlandyryş.