Häzirki zaman dünýäsinde informatika tehnologiýasyny ulanmazdan biznesiň ösüşini gözöňüne getirmek mümkin däldir. Saklama sistemalary we maglumat alyş-çalşy, hasap we dolandyrşyň elektronik sistemalary, e-mail we biznes üçin has aňsat oňaýly çözgütler hem-de guramanyň iş usullary. Hatda häzirki günde hem hasabaty aýratyn programmasyz ýöredip bolmaýar, awtomatiki sistema bolan talabyň artmagy we kompýuter gurallarynyň oňaýly işlenşi ykdysadyýetiň islendik sektoryndaky iş üçin örän wajypdyr. Informatika tehnologiýasynyň wajyplygy onuň ýagdaý derejesine görä bellemilýär. Ýerli hökümet we guramalar onuň işleýşini we ýokary IT sistemalarnyň işleýşini ösdürýär, bu federatiw nyşana programmalarnyň bölegidir.

Esasy IT fundamenti

 • Fiziki tor (passiw we aktiw LAN guraly);
 • Esasy tor hyzmatlary we hyzmatlar;
 • Internet internet howpsuzlygnyň ýoly, anti-wirus goraglylygy;
 • Dokument hyzmatlary

Hyzmatlaryň aýratyn iş meslelerini çözmekleri zerurdyr:

 • Tor çap hyzmaty;
 • Korporasiýa e-mail we anti-spam goraglylygy hyzmaty;
 • Içki-hyzmat gatnaşyklary;
 • IT çeşmelerine daşdan birikme hyzmaty;
 • Merkezleşdirlen bölegiň dolandyryş hyzmaty;
 • Goldaw we ideg hyzmaty;
 • Merkezleşdirlen saklama we maglumat bazasyny doladyryş hyzmaty;
 • Syn etme we IT fundamentini dolandyryş hyzmaty;
 • Topar usuly bilen dolandyryş we howpsuzlyk hyzmaty;
 • Tor sertifikat tabşyryk hyzmaty we ş.m.

Biziň hyzmatlarymmyz:

 • Proýekt dokumentasiýasynyň taýarlygy
 • Takyk kommunikasiýa sistemalarnyň professional gurnalşy
 • Birnäçe üýtgewsiz binalaryň arasynda kompýuter döretmek
 • Daş binalaryň arasynda kompýuter toruny döretmek
 • Tor enjamlaryny gurnamak
 • Daş ofisleriň arasynda güýçli tor döretmek
 • Cisco Firewall-ny gurnamak
 • Birikdirme kontrol sistemalarynyň dizaýny we gurnalşy
 • Wideo syn sistemalarnyň dizaýny we gurnalşy